سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یوسف ذوالفقاری آهنگ


بسمه تعالی

در لحظاتی به سر می بریم کو تا دقایقی دیگر مولایمان به دست  شقی ترین فرد عالم ضربتی خورد که به دنبال آن در روز بیست ویکم رمضان المبارک به شهادت رسیدند،ودر اثر آن بر بشریت خسرانی وارد شد،که تاابد باید تاوان آن را پس دهد .اگر بگوییم امام علی بن ابیطالب علیه السلام از همه ی معصومین علیهم السلام ،مظلومتر بودند ، هیچ سخن به  گزاف نگفته ایم،چرا که تنها امامی بود ند که درشرایطی سخت ونا گوار در حضورش همسرشان رامصدوم نمودندودر اثر آن پس از مدتی کوتاه شهد و به جوار حضرت حق شتافتند ،وآن امام را برای سی سال تنها گذاشتند.امامی که پس از آن میبایستی سی سال شرایط سخت فتنه های متوالی وپیچ اندر پیچ رامدیریت وتحمل مینمودند. دورانی که دیگر حضرت فاطمه سلام الله علیها در کنار امیر المومنین  علیه السلام نیستند.دورانی که امام باید کنایه های منافقان زیرک وزخم زبانهای زاهدان احمق را تحمل کنند. دورانی که یا سردارانی چون حمزه (س)نیستند و اگر سردارانی چون مالک وابوذر و...هستند ، یا ترور میشوند یابه امر مولی دعوت به سکوت وخویشتن داری میشوند !راستی چراسکوت؟ برای اینکه اصل اسلام بماند.حال که باید تدبیری اندیشید که اصل اسلام بماند باید به وقتش صبوری ورزید ،باید چون کسی که استخوان در حلقوم دارد و خار درچشم! دید آنچه را که نمی بایستی دید وشنید آنچه را که نمی بایستی شنید اما باید دید وشنید وتحمل کرد .تحملی سخت وناگوار !تحملی جانکا هتر از تحمل زخم شمشیر!باید آنچنان صبوری نمود که کسانی که از زندگی بهره ای جز خورد وخوراک ندارند نسبت کفر به مولی الموحدین بدهند!باید به گونه ای صبوری نمود که اگر خواست درددلی داشته باشد، مونسی رازدارتر از چاههای نخلستانهای دور ازآبادی نباشد!باید به گونه ای صبوری نمود که مادردروغین باهمراهی قاضی نه چندان دور اندیش فرزند خردسال را به مسلخ نبرد !اگر لازم است گریست، باید چون ابر بهاری گریست اما با صدایی آرام وحتی خاموش!آنچنانکه اول بانوی اسلام را آرام وخاموش دردل شب والبته مخفیانه ،آری مخفیانه تکفین وتدفین نمودند.راستی چرا شب؟!وچرا مخفیانه؟

به همان دلیلی که سی سال بعدنیز آن مولا را به همینسان تکفین وتدفین نمودند!

چرا؟چون حقانیت از آنشان بود ودر طول تاریخ بشریت طرفداران حق در اقلیت بودند!

سیاست معاویه ای با اول عارف عرفان هستی وعارف هستی بخش کاری کرده است ،که وقتی در مثل چنین روزی آن عارف نظام هستی درمحراب مسجد کوفه ضربت شهادت نوشید ،مدعیان آیین توحیدی که از معرفت علوی تهی بودند ،تا خبر ضربت مولی را در محراب شنیدند ،مات ومبهوت گشتند وسخنی گفتند که بشریت را شرمنده نمودند!

سیاست معاویه ای کاری کرده است که اول شجاع عالم ،متهم به ترسیدن شده است ،کسی که ترس از او میترسید چرا که خود نیز فرموده اند :هرگز نترسیده ام وبه گواه شاهدان منصف همین بوده است. 

سیاست معاویه ای کاری کرده است که یک روز جهان اسلام ازفتنه ها ی زمانه درامان نبوده است،

به راستی آیا امروز مااز سیاست بازیهای معرکه داران سیاسی کاران سردمداران کفرو استکباردر امانیم؟

....  ....  ....