سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یوسف ذوالفقاری آهنگ


بسم الله الرحمن الرحیم

هفته ای که گذشت ، جهان در تب وتاب  نگرش مذاکره ای بوده است که ازجهاتی قابل تأمل بوده وهست. ما دراین مقال چندان لازم نمی بینیم که به پیش در آمد وچند وچون این نشست ((ژنو )) بپردازیم، چرا که براین باوریم اصل پدیده مذاکرات اینچنینی ساخته وپرداخته کسانی هست که تحمل پیشرفت های خیره کننده ملت شریف ایران را نداشته وندارند.وما لزومی نمی بینیم که به بدیهیات اولیه دال بر حق مسلم ملت شریف ایران از برخورداری از انرژی هسته ای بپردازیم ،چراکه این به مثابه آن است که بیاییم بحث کنیم وبه اصطلاح منطقیین با صغری وکبری برای ملتی ثابت کنیم که آیا این ملت حق نفس کشیدن دارد یانه؟!وبانهایت بی انصافی تبصره ای برایش درست کنیم که در آن تبصره الحاقی بگوییم این ملت تا فلان تاریخ وتا حصول فلان شرایطی که ما می گوییم ویا می فرماییم(!!!) ،حق نفس کشیدن دارد ،آن هم  مشروط به اینکه پیش از پایان مهلت مقرر مجددا به شرایطی که ما می گوییم ویا می فرماییم!تن دهد، تا ما حق نفس کشیدن را برایش تا مدتی دیگر تمدید نماییم.

اما آنچه که ما را بر آن می دارد تا در این مقطع به آن بپردازیم اقدام غیر ظریفانه جناب آقای دکتر ظریف ، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران است، که آزمونی را در معرض خطا وثواب قرار داد که بسیار زودتر از آنچه که خود آن را پیش بینی می نمودند ، خطایی آن آشکار وعلنی شد واین برای دولتی که با شعارتدبیرروی کار آمد بسی زیانبار است.

ناظران سیایس براین باورند که جناب آقای دکتر ظریف ، دررویکرد اتخاذی خود کمترین ظرافتی را به خرج نداده ، بلکه تیم خود را در معرض آزمونی قرار داد که خطا بودن آن برای کسانی که اندک آشنایی ای  با الفبای سیاست دارند ، کاملا آشکار بوده وما حتی حاضر نیستیم در این زمینه بگوییم خطا بودن این آزمون قابل پیش بینی بود چرا که پس وپیشی وجود نداشت ، عین واقعیت بود ، نه امری که بعدها ما به واقعیت آن واقف بشویم.

باید به آقای ظریف گفته شود که شما با چه کسانی قرار محرمانه بودن مفاد مذاکرات را بستید وآیا واقعا بی دقتی شما تا به این اندازه شد که به یک باره خود را در آغوش دشمنان بشریت ببینید؟

شما باچه کسانی وبا چه هدفی قرار محرمانه داشتید؟ با کسانی که قبل از مذاکره با رژیم صهیونیستی قرار ومدار دارند وپس از از مذاکره با این رژیم قرارومدارهایشان را برپا می دارند وشاید در حین مذاکره هم!!!

آیا باور ندارید که شما با این رویکردخود در درجه اول به شخص خود آسیب رساندید ونیزدر مراحل بعدی قلب امتی را ، بلکه اممی را جریحه دار نمودید؟ آیا شما با ادبیات جهان آشنا نیستید که محرمانه بودن مطالب در سطح مذاکره ای که شما برحسب وظیفه تعریف شده در آن حضور داشتید ، کاملا محال بوده واندیشه به آن منطبق با عقل گرایی نیست؟

نامحرمان این نشست چه کسانی بودند وآیا اصولا به همان دلایلی که به آن اشاره می شود نامحرمی برای اینگونه مذاکرات متصور است؟

آیا اشتباه نیست که ما دشمنان را محرم خود بپندایم وکسانی را نامحرم فرض کنیم که یا دوستان ما هستند وما آنها را به زعم خود دشمن بپنداریم ویا دشمنانی هستند که با لبخند هایشان نابودی ما را تعقیب می نمایند وما ساده لوحانه آنان را دوست بپنداریم؟

آیا شما واقعا براین باور بودید که دراین عرصه این رژیم صهیونیستی است که نامحرم است ولی هیئت حاضر محرم؟ بله در نامحرم بودن این رژیم که شکی نیست اما  آیا شما باورتان این بود ویا هست که آمریکا ازانگلیس واسرائیل جداست؟ وواقعا مرزی برای آنها قائل هستید؟ آیا از خودتان نپرسیدید که چه شده است که آنها به اعتماد شما هم کمترین  احترامی قائل نشده ولا اقل نخواستند هفته ای هم که شده خویشتن دار باشند وپس از مدتی ولو کوتاه بیایند محرمانه شما را نامحرمش کنند؟!

آیا نمی خواهید از این آزمونی که از آن سربلند بیرون نیامدید درس دشمن شناسی آموزید و پا به پای سکاندار کشتی انقلاب اسلامی، وامت اسلامی ،حرکت کنید؟

آیا نمی خواهید با اتخاذ ظرافت کا ریهای لازم ظریف بمانید؟یوسف ذوالفقاری آهنگ ::: دوشنبه 92/7/29::: ساعت 12:5 صبح